...משקיעים ב

בשלב .EARLY STAGE -ו SEED,PRE- SEED 'קלאריו קפיטל" משקיעה במיזמים, בשלב"

שיש להם רק תמצית מהתוכנית העיסקית ; בשלב שיש להם רק מצגת עם שקופיות בודדות ועד לשלב

.שבו חברות הזנק בוגרות יותר וכבר פיתחו מוצר גמור שחדר ומשווק בשוק


לפי הצורך ולפי שלב ההתפתחות של המיזם אוa,הכל.a$1,000,000 ועדa$25,000 -הננו משקיעים מ

.חברת ההזנק


:רוב השקעתינו מרוכזות במגזרים הבאים

שיווק ישיר לצרכנים באינטרנט ●    

מדיה חדשה ●    

שירותים ברשת האינטרנט ●    

המפגש בין האינטרנט לתקשורת סלולרית ●    


אנחנו מודעים לעובדה, שלכל המיזמים שבהם נשקיע, רוב הסיכויים, שבמוקדם או במאוחר, יצטרכו

השקעה נוספת. אנחנו עוזרים לחברות הפורטפוליו שלנו בפיתוח עיסקי, בפיתוח טכנולוגי של מוצריהם

.ו/או בשירותיהם והחדרתן המוצלחת לשוק במטרה לאפשר הצדקה של השקעה נוספת בהם

כמו כן, הננו ממנפים את קשרנו עם קרנות השקעה פרטיות ועם קרנות הון סיכון, ועוזרים למיזמים

.שבפורטפוליו שלנו, לקבלת השקעה נוספת